AnasayfaAydınlatma ve Açık Rıza Metni

Arıhan & Arıhan Hukuk Bürosu Aylık Bültenine Ücretsiz Abonelik İşlemi Gereğince İşlenmesi Gereken Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

İşbu aydınlatma metni Arıhan & Arıhan Hukuk Bürosu (ARIHAN) tarafından aylık olarak hazırlanıp dijital ortamda sunulan/paylaşılan ‘’Arıhan & Arıhan Hukuk Bürosu Bülteni (Newsletter)’’ çalışmasının aylık olarak bültene abone olan ilgili kişilerin e-mail hesaplarına gönderilmesi sürecinin gerçekleştirilebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Av. Taylan ARIHAN tarafından hazırlanmıştır.

Arıhan & Arıhan Hukuk Bürosu yöneticisi Av. Taylan ARIHAN, işbu aydınlatma metninde kısaca ‘’SORUMLU’’ olarak; Arıhan & Arıhan Hukuk Bürosu Bülteni (Newsletter) kısaca ‘’BÜLTEN’’ olarak; BÜLTEN’e abone olmak için www.arihan.av.tr internet adresinde yer alan abone formunu doldurup aydınlatma metnini ve açık rıza metnini okuyup anladığını ve de kabul ettiğini beyan eden kişi KVKK’nin 3. maddesinin birinci fıkrasının ç bendi gereğince ‘’İLGİLİ KİŞİ’’ olarak anılacaktır. BÜLTEN, ARIHAN tarafından aylık periyotta hazırlanan ve son zamanlarda yaşanan hukuki gelişmeler ile ilgi çekici ve güncel hukuki inceleme yazılarının bulunduğu yazılı bir çalışmadır. Belirtmek gerekir ki, işbu metindeki hiçbir ifade ARIHAN’a ve SORUMLU’ya hiçbir şekilde aylık bülten hazırlama vb. edim yükümlülüğnün doğması anlamına gelmemektedir. BÜLTEN, Türk Hukukuna ilişkin genel bilgiler içermekle beraber hiçbir şekilde hukuki mütalaa niteliğinde değerlendirilmesi mümkün değildir. BÜLTEN’in içeriğinde paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyidini sağlamak okuyucunun sorumluluğundadır. Diğer deyişle, okuyucunun BÜLTEN’de yer alan bilgileri kullanması kendi sorumluluğundadır. BÜLTEN veya BÜLTEN için gerçekleştirilen abonelik, hiçbir şekilde okuyucu ile SORUMLU veya ARIHAN arasında vekil-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni aracılığıyla BÜLTEN’e abone olan İLGİLİ KİŞİLER’in, başta KVKK ve GDPR olmak üzere kişisel verilerle ilgili tüm yasal sair mevzuata uyum sürecini doğru yönetilmesi amaçlanmaktadır.

1.AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

İşbu metinle BÜLTEN aboneliği kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak elde edilen Kişisel verilerin işlenme ve toplanma amaçları, yöntemleri ve hukuki sebepleri, işlenen kişisel veri bilgileri, kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak korunması, saklanması, kullanılması, aktarılması, silinmesi ve anonimleştirilmesi hususları ile kişisel veri sahibini bu hususlara ilişkin hakları konusunda bilgilendirmek ve bu şekilde aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amaçlanmaktadır.

Buna istinaden SORUMLU’nun kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğine, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceğine, kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ile veri sahibinin haklarına aşağıda detaylıca yer verilecektir.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2.1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; Ankara Barosu nezdinde 10250 Baro Sicil Numarası ile kayıtlı, Arıhan & Arıhan Hukuk Bürosu yönetici avukatı, Hoşdere Caddesi No:200/9 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Av. Taylan ARIHAN’dır.

2.2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

SORUMLU, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Korunması ve Gizlilik politikamıza www.arihan.av.tr web sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

BÜLTEN aboneliğine kayıt sürecinin ve abonelik sürecinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla işbu aydınlatma ve açık rıza metnini onaylamanız halinde aşağıda tablo şeklinde açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilen kişisel verileriniz yine belirtilen amaçlar doğrultusunda hukuka uygun bir şekilde işlenmektedir:

İşlenen Kişisel Veriler

Açıklama

İşlenme Amaçları

Ad-Soyad

Kimliği belirli veya belirlenebilir İLGİLİ KİŞİ’nin adına ve soyadına ilişkin bilgiler.

-BÜLTEN aboneliği sürecinin yürütülmesi

-Aboneliğin gerçekleştirilmesi

-Gerektiğinde İLGİLİ KİŞİ ile iletişime geçilebilmesi.

 

 

İletişim Bilgisi

İLGİLİ KİŞİ’nin e-posta adresine ilişkin bilgiler.

-BÜLTEN’in gönderilmesi

-Gerektiğinde İLGİLİ KİŞİ ile iletişime geçilebilmesi

-İLGİLİ KİŞİ ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin süreç hakkında gerektiğinde iletişime geçilebilmesi.

 

Talep/Şikâyet Bilgisi

SORUMLU’ya iletilen her türlü talep ve şikâyet ile bunların alınmasına dair her türlü kayıt ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü e-mail ve kayıt.

-İLGİLİ KİŞİ’nin talep ve/veya şikayetlerinin takibi

 

Tarafınızca temin edilip SORUMLU’ya iletilen bütün bilgilerin, içeriklerin, materyallerin ya da verilerin, doğru, eksiksiz, yanlışsız olduğunun ve yanıltıcı olmadığının sağlanması ve bunun kontrol edilmesi sizin sorumluluğunuzdadır.

 

2.3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

2.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Bu metnin 2’nci maddesinde sayılan kişisel verileriniz SORUMLU tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrası ile 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kanundaki istisna hükümleri uyarınca, Kişisel verilerin işlenmesindeki amaca hizmet edecek şekilde ve bu amaçla sınırlı olarak veya yasalar karşısındaki yükümlülüklerimizi ifa edebilme amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen kategorik amaçlarda dahil olmak kaydıyla bunlarla sınırlı olarak iş ve çözüm ortakları, ARIHAN’ın  BÜLTEN ABONELİĞİ HİZMETİ ile ilgili çalışanları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile kolluk kuvvetleri dâhil olmak üzere mahkeme, hakem heyeti gibi uyuşmazlık çözmekle yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlara ve aktarılmaktadır.

SORUMLU tarafından aktarılan kişisel verilerin hangi kişi gruplarına hangi amaçlar çerçevesinde aktarılacağı açık ve anlaşılır bir şekilde aşağıdaki tabloda kategorize edilmiştir:

 

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişi Grupları

Kişi Gruplarına İlişkin Açıklama

Veri Aktarımının Amacı

ARIHAN’ın ilgili çalışanları

Arıhan & Arıhan Hukuk Bürosunda çalışmakta olan ve BÜLTEN ile ilgili abonelik hizmeti sağlanması ve bu işlerin yürütülmesi sürecinde görev alan kişiler

 

BÜLTEN’e abone olan İLGİLİ KİŞİ’ye talep ettiği abonelik hizmetinin etkili bir şekilde sağlanması.

 

İş ve Çözüm Ortakları

İşleneceği bildirilen kişisel verilerin tutulmasına, korunmasına, saklanmasına yönelik olarak …………….. ile paylaşılması

 

İLGİLİ KİŞİ’nin işbu metinde işleneceği belirtilen kişisel verilerinin usulüne uygun olarak işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacının gerçekleştirilmesi.

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Hukuk Kişileri

 

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yetkili kanun uygulayıcı, düzenleyici, yönetici kurumlar, mahkemeler ya da kendilerine açıklama yapılmasının gerekli olduğuna kanaat getirdiğimiz diğer üçüncü taraflara.

 

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ilgili mevzuat kapsamında tanınmış hukuki yetki çerçevesinde ve ancak talep ettikleri amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

SORUMLU, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitesini ve diğer sistemleri kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerce kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri SORUMLU, imkanları nispetinde almaya çalışacaktır. Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabanın gösterilmesine rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez.

İnternet sitesi (www.arihan.av.tr) üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, SORUMLU yönlendirilen uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZANIZ

ARIHAN tarafından aylık olarak güncel hukuki gelişmelerin, mevzuat değişikliklerinin ve güncel konularda yazılmış hukuki inceleme yazılarının içerisinde bulunduğu BÜLTEN her ay dijital ortamda okuyucusuna sosyal medya ve www.arihan.av.tr internet adresinde sunulmaktadır. Adı geçen internet sitelerinden BÜLTEN’e abone olmakla, BÜLTEN’in yeni sayılarının, abone olurken bildirdiğiniz e-mail adresinize gönderilmesi hizmetinden yararlanabileceksiniz. Bu hizmet için sizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Dolayısıyla, bu hizmetin size sunulabilmesi için e-mail adresinizin ve adınızın-soyadınızın SORUMLU’ca bilinmesi gerekmektedir. Yukarıda işleneceği bildirilen kişisel verilerinizin belirtilen amaçlarla işlenmesi ve teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir. SORUMLU tarafından sunulacak hizmetten yararlanabilmeniz için işlenmesi gerektiği yukarıda bildirilen kişisel verilerinizin; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, abonelik işleminin gerçekleşmesi ancak sizin konu özelinde beyan edeceğiniz açık rızaya bağlıdır. Açık rızanızın olduğuna ilişkin beyanınızı BÜLTEN’e abone olmadan önce www.arihan.av.tr adresinde açık rızanızın olduğuna ilişkin beyanınızı içeren cümleyi onaylamak mahiyetinde ilgili kutucuğa tıklayarak bize bildirebilirsiniz. Rıza vermek istemiyorsanız, BÜLTEN’i www.arihan.av.tr ya da ARIHAN’ın sosyal medya hesaplarından takip edebilir ve okuyabilirsiniz.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, abone ol sayfasındaki “aydınlatma metnini okudum,anladım,kabul ettim” butonuna ve ‘’işleneceği bildirilen kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin açık rızamın olduğunu kabul ve beyan ederim.’’ butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız. Ayrıca, SORUMLU; haklarınızı, güvenliğinizi, mülkiyetinizi ve operasyonlarınızın korunmasını ve gerekli olduğu durumda kendi savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğünün olması halinde Kişisel Verilerinizi işleyebilecektir.

İlaveten alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir (Linkedin gibi sosyal mecralar üzerinden alenileştirdiğiniz kişisel veriler).

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen sebeplerle aşağıda belirtilen kanal aracılığıyla toplanmaktadır:

www.arihan.av.tr adresinde yer alan ‘’ABONE OL’’ butonunun tıklanmasıyla sunulan Abonelik Formuyla

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

 İşbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metninde anılan kanallar vasıtasıyla SORUMLU ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK 7. maddesi başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda işbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metninde belirlenen işleme amaçlarına uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması halinde re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine veriler SORUMLU tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

SORUMLU’nun “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na www.arihan.av.tr adresi üzerinden erişebilir, verilerin işlenme süreleri, silinme, yok edilme ve anonimleştirme süreciyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

SON OLARAK;

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle www.arihan.av.tr adresli internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile SORUMLU’ya iletebilirsiniz.

(i) Aşağıda yer alan posta adresine elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres : Hoşdere Caddesi No:200/9 Çankaya/ANKARA

(ii) Aşağıdaki e-posta adresine bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,

E-posta-adresi:[email protected]


Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

SORUMLU, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretlerin sizden talep edilmesi mümkündür.

 

İLGİLİ KİŞİNİN BEYANI: Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 6 sayfa ve 5 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini ve açık rıza metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu; aydınlatma metninde ve açık rıza metninde işleneceği bildirilen kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şartlarda işlenmesine açık rızamın olduğunu beyan ederim.

Bülten

Bültenimize abone olarak gelişmelerden haberdar olun!